ಎಲ್ಲೆ’ ಮ್ಯಾಗಸೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್

`ಎಲ್ಲೆ’ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮ್ಯಾಗಸೀನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ 3ಡಿ ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಹೈವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು ಹೀಗೆ…