ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೇಕೆ

ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ   ಜಾತಿಗೊಂದರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಬಹುದು  ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏನಾಗಬಹುದು   ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು  ವಿವೇಕಾನಂದರಂತೆ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾಮಿ ಗಳು ಬರಲಿ  ಆಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿವಾರು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬಹುದು

 ಎಸ್ ಎಮ್ ಪುತ್ತೂರು